Algemene voorwaarden

Artikel 1
Alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, evenals de uitvoering van processierupsbestrijding (werkzaamheden) geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met deze voorwaarden akkoord.

Artikel 2
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij het ontbreken daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 / Prijzen
Voor het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt De Rupsenbestrijder het recht deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4 / Uitvoering der werkzaamheden
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en onder het tijdstip als overeengekomen. De Rupsenbestrijder zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van een daartoe deskundige persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.

De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat alle aanwijzingen van of namens De Rupsenbestrijder, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat De Rupsenbestrijder met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen lokaliteiten, terreinen e.d. Een eventuele weigering om toegang te verlenen, onthoudt de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan De Rupsenbestrijder vergoeden en zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op een nader overeen te komen tijdstip de desbetreffende werkzaamheden te verrichten.

De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Huisdieren en personen mogen de werkomgeving niet betreden gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in verband met veiligheid/gezondheidsrisico’s.

Bij hoge temperaturen wordt er mogelijk regelmatig gepauzeerd. Deze recuperaties vallen onder de werkzaamheden en worden doorbetaald.

De Rupsenbestrijder heeft het recht beeldmateriaal van de werkzaamheden te maken voor zakelijk gebruik.

Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van De Rupsenbestrijder ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van De Rupsenbestrijder, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van één de partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van één der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 / Extra kosten, meer en minder werk
Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden hem, onverminderd het bepaalde in artikel 4, extra in rekening gebracht.

Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: Alle werkzaamheden, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft De Rupsenbestrijder het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl De Rupsenbestrijder bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten. De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 / Betaling
De kosten van de werkzaamheden worden vooraf gecommuniceerd en op basis van nacalculatie verrekend. Tenzij anders overeengekomen dient betaling voor/tijdens/na de werkzaamheden op locatie te worden voldaan. Deze betaling is inclusief voorrijkosten, BTW en mogelijke extra reiskosten.

Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7 / Niet nakoming en beëindiging
Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand of transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede in geval één der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 8 / Garanties en aansprakelijkheid
Mededelingen door of namens De Rupsenbestrijder betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

De Rupsenbestrijder verplicht zich in te spannen om de werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat van der De Rupsenbestrijder zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Er kunnen later in het jaar opnieuw nesten ontstaan in de behandelde boom. Hiervoor is De Rupsenbestrijder niet verantwoordelijk en dit valt dus niet onder de garantieregeling.

De Rupsenbestrijder is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van De Rupsenbestrijder. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Artikel 9 / Opzegging en beëindiging
Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is De Rupsenbestrijder gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.

Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, één en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van De Rupsenbestrijder kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens De Rupsenbestrijder overdragen aan een derde.

Artikel 10 / Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Eventuele geschillen tussen De Rupsenbestrijder en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.