Privacyverklaring

De Rupsenbestrijder hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Rupsenbestrijder houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de verschillende doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Rupsenbestrijder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Bij het versturen van informatie per e-mail volgen wij alle voorschriften zoals wettelijk voorgeschreven. Wij beseffen dat privacy erg belangrijk is en wij informeren je daarom via deze privacyverklaring over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wij behandelen de gegevens dan ook strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derde.

De Rupsenbestrijder doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen De Rupsenbestrijder heeft toegang tot deze gegevens. De Rupsenbestrijder waarborgt hierbij je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Wanneer je De Rupsenbestrijder inschakelt hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Immers alleen dan kunnen wij de problemen bij u verhelpen. Daarom doen wij er ook alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. De gegevens staan opgeslagen in een beveiligd systeem. Deze persoonlijke informatie geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden. In het kader van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.